Informacje o projektach

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Poniżej znajdują się aktualne PROJEKTY.

 

UMOWY O PARTNERSTWIE

W dniu 28.07.2020 została zawarta na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz.U.2020.818 t.j. z dnia 2020.05.07 z późn. zm) „Umowa o partnerstwie” pomiędzy:

MED Holding Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach (40-073), przy ul. Strzeleckiej 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000357904, posiadająca numer NIP: 9542700833, numer REGON: 241552141,
a Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 w Katowicach (40-074), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000096116, nr NIP 6342299376, REGON: 276201240 w imieniu którego działa:
a Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, ul Asnyka 2, (43-140) Lędziny, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000066099, NIP 6462391802, REGON 272787124

na rzecz realizacji projektu pn. „e-Urologia w województwie śląskim! Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez wdrożenie systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Śląskim Szpitalu Urologicznym w Katowicach oraz e usług w podmiotach partnerskich”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poprawa ergonomii (w tym działania szkoleniowe) dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań. Powyższe dotyczyć będzie 30 pracowników PW JUMO Sp. z o.o. sląski Szpital Urologiczny W Katowicach.

Wkład Funduszy Europejskich: 277 950, 00 zł

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zminimalizowanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, poprzez zabezpieczenie Bloku Operacyjnego i wszystkich oddziałów oraz komórek organizacyjnych szpitala w prawidłowy, wysterylizowany sprzęt, narzędzia, materiały opatrunkowe oraz inne artykuły i tworzywa poddawane procesowi sterylizacji. Powyższe umożliwi zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń na najwyższym poziomie dla jak największej liczby Pacjentów (podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych).
Realizacja celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest znaczący przyrost w ostatnich latach procedur operacyjnych wykonywanych na Bloku Operacyjnym, w szczególności wśród tzw. Pacjentów pilnych, niejednokrotnie przyjmowanych w ramach ostrego dyżuru, gdzie czas przeprowadzenia operacji ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie Pacjentów, co powoduje konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury Centralnej Sterylizatorni.

Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

 1. Skrócenie czasu sterylizacji.
 2. Zmniejszenie kolejek oraz czasu oczekiwania na wykonanie zabiegu operacyjnego.
 3. Skrócenie czasu oczekiwania na leczenie w wymiarze całego systemu Ochrony Zdrowia.
 4. Zmniejszenie umieralności Pacjentów cchorych na nowotwory.
 5. Wydłużenie okresu przeżywalności chorych na nowotwory.
 6. Oszczędność kosztów.

Wartość projektu: 3 999 514,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 399 586,90 zł

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępności do e-usług publicznych i podniesienie jakości świadczenia usług medycznych w Śląskim Szpitalu Urologicznym w Katowicach oraz podmiotach partnerskich. W wyniku realizacji projektu utworzona zostanie platforma telekonsultacji medycznych „e-Urologia Śląska” w ramach której konsultowany i nadzorowany będzie proces leczenia Pacjentów uro-onkologicznych. Cele projektu osiągnięte zostaną poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie informatyczne).

Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

 1. Ustandaryzowanie i przyspieszenie przepływu informacji w placówce.
 2. Możliwość rezerwacji wizyt za pomocą internetu i urządzeń mobilnych (e-rejestracja).
 3. Podniesienie jakości i obniżenie kosztów usług publicznych.
 4. Zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci i danych osobowych dla świadczonych e-usług.
 5. Skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie medyczne (zmniejszenie kolejek).
 6. Umożliwienie dostępu poprzez Internet do dokumentacji medycznej Pacjenta.
 7. Zwiększenie wykrywalności nowotworów.
 8. Zmniejszenie ilości zgonów na nowotwory.

Wartość projektu: 4 064 192,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 019 086,94 zł

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe układu moczowego (rak prostaty, rak pęcherza) na terenie woj. śląskiego. Realizacja celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest wysoka zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe, a także brak wysokiej klasy sprzętu medycznego umożliwiającego poszerzenie zakresu i skuteczności diagnostyki i leczenia osób chorujących na nowotwory (raka prostaty i raka pęcherza). Projekt w pełnym stopniu odpowiada i jest zgodny z zapisami map potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla Polski oraz województwa śląskiego. Realizacja celu bezpośredniego ma miejsce poprzez zakup sprzętu medycznego dla Śląskiego Szpitala Urologicznego w Katowicach, dzięki czemu podniesiona zostanie jakość i dostępność w zakresie leczenia i diagnostyki nowotworów chorób urologicznych. Rosnące wskaźniki zachorowalności na te schorzenia wymuszają na Beneficjencie działania podnoszące skuteczność i kompleksowość tych świadczeń zarówno w zakresie lecznictwa otwartego, jak i zamkniętego. Dzięki realizacji projektu wdrożony zostanie nowatorski schemat opieki koordynowanej dla Pacjentów onkologicznych, którzy będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę medyczną w ramach procedur ambulatoryjnych, szpitalnych, w tym w bloku operacyjnego.

Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

 1. Zmniejszenie kolejek oczekujących na wykonanie zabiegów endoskopowych.
 2. Zmniejszenie kolejek oczekujących na wykonanie zabiegów laparoskopowych.
 3. Zmniejszenie kolejek oczekujących na wykonanie zabiegów laserowych.
 4. Zwiększenie dostępności do zabiegów organooszczędzających.
 5. Zmniejszenie udziału otwartych zabiegów inwazyjnych.
 6. Zmniejszenie ilości powikłań pooperacyjnych.
 7. Skrócenie czasu hospitalizacji po zabiegu operacyjnym.
 8. Zwiększenie ilości operowanych Pacjentów.
 9. Oszczędność czasu Pacjentów oraz kosztów w wyniku uniknięcia chemioterapii i/lub radioterapii.
 10. Wydłużenie okresu (życia) przeżywalności na nowotwór pęcherza moczowego.

Wartość projektu: 3 065 329,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 605 195,65 zł

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe układu moczowego (rak prostaty, rak pęcherza) na terenie województwa śląskiego. Realizacja celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest wysoka zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe, a także brak wysokiej klasy sprzętu medycznego umożliwiającego poszerzenie zakresu i skuteczności diagnostyki i leczenia osób chorujących na nowotwory (raka prostaty i raka pęcherza). Cel bezpośredni zrealizowany zostanie poprzez zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu IT do Specjalistycznej Poradni Urologicznej Śląskiego Szpitala Urologicznego w Katowicach. W wyniku realizacji inwestycji podniesiona zostanie jakość i dostępność do procedur diagnostyczno-leczniczych w warunkach poradnianych, jako kontynuacja rozpoznania i leczenia nowotworów. W ramach projektu Wnioskodawca wdroży dla Pacjentów korzystających z jego usług nowatorski schemat opieki koordynowanej (kompleksowa obsługa zarówno w ramach procedur ambulatoryjnych, szpitalnych, w tym w ramach bloku operacyjnego).

Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

 1. Zmniejszenie kolejek oczekujących na diagnostykę i leczenie nowotworów raka prostaty i raka pęcherza.
 2. Zmniejszenie czasu oczekiwania na dane świadczenie medyczne.
 3. Zmniejszenie zachorowalności na raka prostaty i raka pęcherza.
 4. Zwiększenie wykrywalności zachorowalności na nowotwory (raka prostaty) w stadium wyleczalnym.
 5. Zmniejszenie umieralności chorych na nowotwory raka prostaty i raka pęcherza.
 6. Wzrost ilości wykrycia raka prostaty oraz raka pęcherza.
 7. Skrócenie procesu diagnostycznego chorych na raka prostaty.
 8. Zwiększenie ilości zdiagnozowanych Pacjentów.

Wartość projektu: 1 670 925,17 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 420 286,39 zł

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta Katowice i pozostałej części województwa śląskiego. Realizacja celu bezpośredniego wynika ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, jakim jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Katowice oraz nieodpowiednia infrastruktura cieplna budynku Śląskiego Szpitala Urologicznego w Katowicach. Infrastruktura Wnioskodawcy nie jest dostosowana do zasad prawidłowej gospodarki cieplnej i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.

Cel bezpośredni zrealizowany zostanie poprzez termomodernizację budynku Śląskiego Szpitala Urologicznego w Katowicach. Ponadto w ramach projektu zastosowane zostaną technologie odnawialnych źródeł energii. W wyniku realizacji określonego celu ograniczona zostanie ilość substancji szkodliwych wprowadzanych do powietrza (zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym). Kompleksowość i uniwersalność projektu pozwoli osiągnąć szereg celów szczegółowych:

 1. zmniejszenie strat ciepła poprzez jego przenikanie przez ściany zewnętrze, stropodach, posiadane okna,
 2. podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 3. redukcja zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną,
 4. zmniejszenie opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej,
 5. zmniejszenie ilości węgla spalanego na źródle jego wytwarzania,
 6. podniesienie standardu świadczonych usług (zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego związanego z dogrzewaniem pomieszczeń oraz zapadalnością na choroby, głównie w sezonie jesienno-zimowym).

Ponadto do celów szczegółowych zaliczyć należy:

 1. zmniejszenie emisji CO2,
 2. obniżenie zapotrzebowania na ciepło,
 3. zmniejszenie energii końcowej,
 4. zwiększenie estetyki budynku,
 5. poprawa wizerunku Wnioskodawcy oraz miasta Katowice.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty ekologiczne:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 584, 63 tony równoważnika CO2.
 2. Redukcja PM 10 – 0, 48 tony/rok.
 3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 5739,00 GJ/rok.
 4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 28,08 MWhe/rok.
 5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,039 MWe.
 6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej – 5879, 90 kWh/rok.
 7. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 5739,00 GJ/rok.
 8. Stopień poprawy efektywności energetycznej – 62,9 %.

Wartość projektu: 3 616 984,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 007 674,00 zł

Okres realizacji projektu: 30.12.2019 r. - 30.09.2022 r. 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 160 pracowników MED Holding S.A. Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

 • bezpośrednie wsparcie dla pracowników w zakresie poszerzania wiedzy na temat czynników zdrowotnych ryzyka w miejscu pracy – tj. organizacja szkoleń:
 1. Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii pracy (pielęgniarki/opiekun medyczny, salowe, lekarze).
 2. Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zasad ergonomii w miejscu pracy (technicy RTG).
 3. Ergonomia pracy administracyjno – biurowej, profilaktyka zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy.
 4. Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem.
 5. Praca z „trudnym” klientem.
 • poprawa warunków pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 160 pracowników MED Holding poprzez zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy – m.in.: monitory, podkładki pod mysz, fotele ergonomiczne, podnóżki, biurka, wózków transportowych do dokumentacji medycznej, do przewozu brudnej i czystej bielizny, na odpady medyczne, do transportu odzieży, rolki do przesuwania Pacjentów, myjki do obuwia, podnośnik hydrauliczny.

Wartość projektu: 780 042,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 663 035,70 zł

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz poprawa ergonomii (w tym działania szkoleniowe) dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań. Powyższe dotyczyć będzie 128 pracowników MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach. Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Planowane efekty:

Efektami projektu będą:

 • bezpośrednie wsparcie dla pracowników w zakresie poszerzania wiedzy na temat czynników zdrowotnych ryzyka w miejscu pracy – tj. organizacja szkoleń:.
 1. Zapobieganie wypadkom przy pracy personelu medycznego spowodowanym ekspozycją zawodową na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał (pielęgniarki i opiekunowie medyczni, lekarze (rezydenci), salowe,obsługa (pracownicy sterylizacji).
 2. Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym dla personelu medycznego (pielęgniarki i opiekunowie medyczni, salowe, lekarze rezydenci).
 • poprawa warunków pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 128 pracowników MED Holding poprzez zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy – m.in.: łóżka szpitalne (elektryczne), wózki zabiegowe, wózki inwalidzkie, wózki transportowe do przewozu leków i wyrobów medycznych, wózki do zmiany pościeli, myjnia narzędziowa do mycia narzędzi laparoskopowych i endoskopowych, maszyna czyszcząca do podłóg.

Wartość projektu: 494 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 419 900, 00 zł